ScrollToTop

Regulamin

O NAS

Właścicielem niniejszego Bloga dostępnego pod adresem internetowym www.PANTABLETKA.PL (dalej jako: „Blog”) jest Marcin Korczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MERITO MARCIN KORCZYK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, NIP 6521702601, REGON 380203958, adres poczty elektronicznej: sklep@kursydlarodzicow.pl (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Wszystkie  informacje,  które  są  dostępne  na Blogu,  mają  wyłącznie  charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą być traktowane jako indywidualna porada lekarska, farmaceutyczna, położnicza,  psychologiczna  lub  inna  porada  specjalistyczna.  Właściciel  dokłada  należytych  starań,  aby prezentowane na Blogu dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Natomiast wszelkie decyzje, które zostały  lub  zostaną  podjęte  na  podstawie  zawartych  na  Blogu  informacji,  w  tym  decyzje  dotyczące  stanu zdrowia  osoby  odwiedzającej  Blog,  są  podejmowane  na  wyłączną  odpowiedzialność  tej  osoby.  Właściciel rekomenduje, żeby każda osoba przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji mogącej mieć wpływ na jej stan zdrowia zgłosiła się po poradę do lekarza specjalisty.

Właściciel – w ramach prowadzonego Bloga – nie prowadzi lokowania produktu, reklamy lub jakiejkolwiek, innej formy współpracy z dystrybutorami, importerami, producentami, sprzedawcami lub innymi podmiotami zajmującymi się wprowadzeniem na rynek czy też wytwarzaniem w szczególności leków – w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 nr 126 poz. 1381 ze zm.) czy też suplementów – w rozumieniu Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225 ze zm.).

Za pośrednictwem Bloga nie jest możliwe zawarcie umowy o świadczenie usług, co oznacza, że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o usługach zamieszczone na Blogu nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami świadczenia usług przez Właściciela oraz mogą być przedmiotem indywidualnych ustaleń stron przed zawarciem umowy, prowadzonych na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z Bloga jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Blogu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Blogu, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Blogu plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Bloga jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Blogu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z usług elektronicznych Bloga). W analizach na blogu znajdują się linki afiliacyjne w ramach współpracy reklamowej Administratora z Ceneo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław).

KORZYSTANIE Z BLOGA

Blog jest dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Bloga Właściciel udostępnia informacje, treści edukacyjne oraz analizy dotyczące aktualnie posiadanej przez Właściciela wiedzy z nauk farmaceutycznych

Prawidłowe korzystanie z Bloga wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
 • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie z Bloga jest bezpłatne. Korzystanie z Bloga winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających z Bloga oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Bloga. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania z Bloga poprzez zamknięcie Bloga lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem z Bloga lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Bloga:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@kursydlarodzicow.pl;
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Blogu dostępne są następujące usługi elektroniczne: Blog oraz Newsletter.

Rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po wejściu na stronę Bloga bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych, czy dokonywania innych czynności.

Właściciel umożliwia dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarze użytkowników wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Właściciela. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych użytkowników, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających powyższe zasady.

Właściciel przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w formularzu dostępnym na Blogu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje oraz imienia i kliknięciu pola „Zapisz mnie!” – z chwilą kliknięcia pola „Zapisz mnie!” na wskazany adres poczty elektronicznej automatycznie zostaje przesłany link potwierdzający zapisanie się do Newslettera – z chwilą kliknięcia linka, Użytkownik zostaje zapisany do Newslettera.

Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kursydlarodzicow.pl lub też pisemnie na adres: ul. al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków.

USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Właściciel w celu spełnienia obowiązków informacyjnych wskazuje, że konsument na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Niezależnie od powyższego, Właściciel informuje, że za pośrednictwem Bloga www.pantabletka.pl nie zawiera z konsumentami żadnych umów, na podstawie których konsumenci obowiązani byliby do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy (skorzystania z formularza kontaktowego) lub obowiązku ustawowego.

Konsumenci mogą zrezygnować z korzystania z Bloga oraz usług elektronicznych w każdej chwili i bez ponoszenia kosztów.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, użytkownik powinien poinformować Właściciela o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

Powyższe postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej, dla której zawarcie umowy jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Bloga jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Blogu treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Blogu treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) opracowanie utworu (do którego zalicza się Blog jako całość, treści, grafiki, utwory, wzory i znaki na nim dostępne), w szczególności poprzez tłumaczenie, przeróbkę, adaptację, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego, jednakże rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia Właściciela. Właściciel – jako twórca – może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić Właściciela i tytuł utworu pierwotnego. Bez zezwolenia Właściciela wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazuje, że w zakres własnego użytku osobistego wchodzi:  korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego, przy czym dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy Można korzystać z utworu w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach autorskich Właścicielowi – w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych i/lub autorskich praw majątkowych – przysługuje ochrona wskazana w przepisach tej Ustawy.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE NIELEGALNYCH TREŚCI

Nielegalne treści to informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym do sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa (dalej jako: „Nielegalne treści”).

Regulacja dotycząca nielegalnych treści zawarta jest między innymi w akcie o usługach – rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102) (dalej: „Akt o usługach cyfrowych”).

Niniejszy punkt regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o usługach cyfrowych w zakresie dotyczącym Strony Internetowej i jej Właściciela. Korzystający ze Strony co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania z niej. Korzystający ze Strony może mieć natomiast możliwość podania treści podczas uzupełniania formularza kontaktowego, czy dodania komentarza na Stronie korzystając z narzędzi udostępnionych w tym celu przez Właściciela. W każdym wypadku dostarczania treści przez korzystającego ze Strony jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie.

PUNKT KONTAKTOWY – Właściciel wyznacza adres poczty elektronicznej sklep@kursydlarodzicow.pl jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Właściciela z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w tym korzystającym ze Strony) bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Właścicielem drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o usługach cyfrowych. Właściciel wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.

Procedura zgłaszania Nielegalnych treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o usługach cyfrowych:

 1. Na adres poczty elektronicznej sklep@kursydlarodzicow.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Właścicielowi obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne treści.
 2. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Właściciel umożliwia i ułatwia dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej zgłoszeń zawierających poniższe elementy: (1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 Aktu o usługach cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Właścicielowi działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.
 4. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Właściciel bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Właściciel powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
 5. Właściciel rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Właściciel korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa poprzednim punkcie.

Informacja na temat ograniczeń, które Właściciel nakłada w związku z korzystaniem ze Strony, w odniesieniu do treści przekazywanych przez korzystających ze Strony:

 1. Korzystającego ze Strony obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Strony: 
  1. obowiązek korzystania ze Strony, w tym zamieszczania treści (np. w ramach komentarzy), zgodnie z jej przeznaczeniem, niniejszym regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela oraz osób trzecich;
  2. obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;
  3. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych treści;
  4. zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Strony;
  5. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
  6. obowiązek posiadania – w przypadku, gdy jest to konieczne – wszelkich wymaganych praw i zezwoleń do dostarczania takich treści na Stronie, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń i zgód na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza prawa publikowania i rozpowszechniania na Stronie (gdy jest to konieczne) oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.
  7. obowiązek korzystania ze Strony w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Właściciela, Strony lub osób trzecich.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez korzystających ze Strony. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Właściciela lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych treści lub innych treści niezgodnych z regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w regulaminie.
 3. Proces moderowania może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających Właścicielowi identyfikację Nielegalnych treści lub innych treści niezgodnych z regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich treści Właściciel podejmuje decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne (np. kontaktuje się z autorem celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany treści). Właściciel w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje osobę, która dostarczyła treści (w razie posiadania jej danych kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.
 4. Właściciel realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o usługach cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.

Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Właściciela na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub decyzji Właściciela podjętej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej wyżej w regulaminie w części dot. korzystania ze Strony. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie narusza jego innych praw.

Właściciel rozpatruje wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Właściciela na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub podjętej decyzji w sposób terminowy, niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Jeżeli skarga lub inne zgłoszenie zawiera wystarczające powody, aby Właściciel uznał, że jego decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Właściciel bez zbędnej zwłoki uchyla lub zmienia swoją decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ograniczenia ich widoczności lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne.

Osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych treści, do których skierowane są decyzje Właściciela dotyczące Nielegalnych treści lub treści niezgodnych z regulaminem, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Właściciela.

ODESŁANIA

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności tam ustaloną. Niniejszy regulamin dotyczy tylko niniejszej Strony.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem Blogiem lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Bloga:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@kursydlarodzicow.pl;
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków.

Chcesz być na bieżąco?
Dołącz do newslettera

Wysyłam tylko wartościowe treści.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymawania informacji marketingowych od Pana Tabletki, i akceptuję politykę prywatności.

 

Zapis do kolejki po książkę z przepisami.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Pana Tabletki - czyli od firmy Merito Marcin Korczyk ul. Kochanowskiego 30 33-300 Nowy Sącz. NIP 652-170-26-01].

 

Zapis na listę oczekujących na dodruk książki „Odporność”.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Pana Tabletki - czyli od firmy Merito Marcin Korczyk ul. Kochanowskiego 30 33-300 Nowy Sącz. NIP 652-170-26-01].