ScrollToTop

Polityka prywatności

POLITYKA
PRYWATNOŚCI BLOGA

PANTABLETKA.PL

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Bloga ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób korzystających Bloga. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na blogu, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Blogu plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Bloga jest Marcin Korczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MERITO MARCIN KORCZYK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:  al. Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, NIP 6521702601, REGON 380203958, adres poczty elektronicznej: sklep@kursydlarodzicow.pl – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Właścicielem Bloga.
 3. Dane osobowe na Blogu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 4. Korzystanie z Bloga jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Bloga użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie przez użytkownika określonych danych wymaganych dla skorzystania z określonej funkcjonalności Bloga – może skutkować brakiem możliwości skorzystania z tejże funkcjonalności (np. formularza kontaktowego). Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z określonej funkcjonalności udostępnianej na Blogu przez Administratora, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do skorzystania z funkcjonalności Bloga wskazany jest przez Administratora na Blogu (np. przed wypełnieniem formularza kontaktowego).
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem wynikającym z niniejszego dokumentu.

2.PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności wtedy, gdy ta osoba jest dzieckiem
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników Bloga przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA BLOGU

 1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego użytkownika na Blogu. Administrator może przetwarzać dane osobowe na Blogu w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez okres zgodnie z poniższą tabelą:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Okres przetwarzanych danych
Korzystanie z usług elektronicznych udostępnianych przez Administratora na BloguArtykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, takich jak np. udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowegoDane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy z Administratorem, np. przez czas potrzebny do udzielenia użytkownikowi odpowiedzi na zapytanie przesłane formularzem kontaktowym.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz dążeniu do świadczenia usług.Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AdministratorzeDane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez AdministratoraDane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec Administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie z Bloga i zapewnienie jej prawidłowego działaniaArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu BlogaDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu na BloguArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu na Blogu celem poprawy funkcjonowania BlogaDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

4.ODBIORCY DANYCH NA BLOGU

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Bloga konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Bloga mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym jego Bloga oraz usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Bloga, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  2. dostawcy umieszczonych na Blogu wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej Bloga pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:
   1. Allegro – Administrator korzysta na Blogu z wtyczek platformy sprzedażowej Allegro (np. udostępniania treści z Bloga na swoim profilu w serwisie Allegro) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego na Blogu do Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ( ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 40.000.000 złotych, NIP 525-26-74-798, REGON 365331553) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://allegro.pl/regulamin.
   2. Amazon – Administrator korzysta na Blogu z wtyczek platformy sprzedażowej amazon (np. udostępniania treści z Bloga na swoim profilu w serwisie Amazon) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego z Bloga do Amazon EU SARL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością oddział w Polsce (Warsaw UNIT – 10 piętro, ul. Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000827545, NIP: 1080023913, REGON: 38555460000000) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.amazon.pl/gp/help/customer/display.html?nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ&ref_=footer_privacy.
   3. Ceneo – Administrator korzysta na Blogu z wtyczek platformy sprzedażowej Ceneo (np. udostępniania treści z Bloga na swoim profilu w serwisie Ceneo) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego z Bloga do Ceneo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5.000.000 złotych, NIP: 5252674781, REGON: 365338986) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.ceneo.pl/lp/prywatnosc.
   4. Google Ireland Ltd. – Administrator korzysta w Blogu z wtyczek społecznościowych serwisu Google (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Google) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego z Bloga do Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl (dane te obejmują informacje o działaniach na Blogu – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto Google i czy jest zalogowany do tego konta.
   5. Disqus Inc. – Administrator korzystana Blogu z wtyczek społecznościowych serwisu Disqus (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Disqus) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego z Bloga do Disqus Inc. (717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94105, USA) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy (dane te obejmują informacje o działaniach na Blogu – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto Disqus i czy jest zalogowany do tego konta.
   6. Meta Platforms Ireland Ltd. – Administrator korzysta na Blogu z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) oraz Instagram i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego z Bloga do Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi – w przypadku Facebooka – tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz – w przypadku Instagrama – tutaj: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav (dane te obejmują informacje o działaniach na Blogu – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku lub Instagramie i czy jest zalogowany do Facebooka lub Instagrama).
   7. Twitter International Unlimited Company – Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z wtyczek społecznościowych serwisu Twitter (np. udostępnianie treści z Bloga na swoim profilu w serwisie Twitter) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego z Bloga do Twitter International Unlimited Company (One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irlandia) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://twitter.com/privacy)

5. PROFILOWANIE

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Administrator może korzystać na Blogu z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych na Blogu. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu czy też oferty Administratora.
 3. Profilowanie na Blogu może polegać na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na Blogu, np. poprzez analizę dotychczasowej historii aktywności na Blogu. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy lub ofertę.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

7. COOKIES NA BLOGU I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Bloga (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Blog). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez Bloga, można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:
Ze względu na ich dostawcę:
1) własne (tworzone przez Blog Administratora) oraz
2) należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej Blog:
1) sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się z Bloga lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz
2) stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)
Ze względu na cel ich stosowania:
1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Bloga),
2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie Bloga do preferencji osoby odwiedzającej stronę),
3) analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania z Bloga),
4) marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej Blog w celu wyświetlania tej osobie reklam, ich personalizacji, mierzeniu skuteczności i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od Bloga, takich jak portale społecznościowe albo inne strony należące do tych samych sieci reklamowych co Blog)

3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Bloga w następujących celach:

Cele stosowanie plików Cookies na Blogu Administratorazapamiętywania danych z wypełnianych formularzy (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
dostosowywania zawartości Bloga do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Bloga(pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Bloga (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)

4.      Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Bloga jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”
W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”
W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
w przeglądarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”
Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/  lub:  https://www.cookie-checker.com/
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Bloga.
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Blog – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przeglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
  6. w przeglądarce Microsoft Edge
 3. Administrator może korzystać na Blogu z usług:
  1. Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). 
   1. Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na Blogu. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Bloga i analizie ruchu na Blogu. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług na Blogu gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Blog oraz sposób ich zachowania na Blogu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
   2. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na Blogu – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
   3. W związku z możliwością korzystania przez Administratora na Blogu z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Blog (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
  2. Meta Pixel dostarczanej przez firmę Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).
   1. Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Bloga, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy.
   2. Zarządzanie działaniem Meta Pixel jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
   3. W związku z możliwością korzystania przez Administratora na Blogu z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Meta Platforms Ireland Limited, Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Bloga (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Meta Platforms Ireland Limited znajduje się w polityce prywatności usług Meta dostępnej pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect.
  3. TikTok Pixel dostarczanej przez firmę TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia).
   1. W związku z możliwością korzystania przez Administratora na Blogu z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Meta Platforms Ireland Limited, Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Bloga(w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez TikTok Technology znaleźć pod następującym adresem internetowym  https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok-pixel?lang=pl-PL
  4. W analizach na blogu znajdują się linki afiliacyjne w ramach współpracy reklamowej Administratora z Ceneo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław).

Chcesz być na bieżąco?
Dołącz do newslettera

Wysyłam tylko wartościowe treści.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymawania informacji marketingowych od Pana Tabletki, i akceptuję politykę prywatności.

 

Zapis do kolejki po książkę z przepisami.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Pana Tabletki - czyli od firmy Merito Marcin Korczyk ul. Kochanowskiego 30 33-300 Nowy Sącz. NIP 652-170-26-01].

 

Zapis na listę oczekujących na dodruk książki „Odporność”.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Pana Tabletki - czyli od firmy Merito Marcin Korczyk ul. Kochanowskiego 30 33-300 Nowy Sącz. NIP 652-170-26-01].